De Rotterdam School of Management stelt hoge kwaliteitseisen. Daarbij hoort een streng fraudebeleid. 


De Examencommissie heeft in de Regels en Richtlijnen (paragraaf Fraude) gedefinieerd wat onder fraude moet worden verstaan: 


Fraude is het handelen of nalaten van een student waardoor het geheel of gedeeltelijk onmogelijk is een juist oordeel te vormen over de kennis, het inzicht en de vaardigheden van deze student of een andere student. Voorbeelden van fraude zijn bedrog, spieken, plagiaat, free-riding in een teamopdracht, beschikbaarheid van ongeoorloofd (studie)materiaal tijdens een toets (zoals mobiele telefoons), uitbesteding, ghost-writing, ongeoorloofd gebruik van generatieve AI, identiteitsfraude, diefstal. 


Indien fraude wordt geconstateerd kan de Examencommissie een sanctie opleggen. Deze straf kan variëren van een berisping tot uitsluiting van één of meer tentamenronden. Bij ernstige fraude kan de Examencommissie het College van Bestuur zelfs adviseren de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief te beëindigen. Doorgaans is de sanctie minimaal ongeldigverklaring van het betreffende tentamen én uitsluiting van dat tentamen voor de duur van 1 jaar. Daarnaast komen veroordeelde studenten uiteraard niet meer in aanmerking voor extra tentamenkansen of andere uitzonderingsmaatregelen.


Meer informatie over het fraudebeleid van de RSM (inclusief plagiaat en AI) kunt u vinden op de website van de Examencommissie.


Fraude of plagiaat, je wordt er niet beter van! Bekijk de video.